Moravské zemské muzeum
Národní muzeum

V letech 1562 – 1578 působila v Ivančicích tajná tiskárna Jednoty bratrské,
jež posléze v letech 1578 – 1621 pracovala v Kralicích nad Oslavou.
Zde bylo také vytištěno její vrcholné dílo – šestidílná Bible kralická (1579,
1580, 1582, 1587, 1588 a Nový zákon 1594), jehož hlavním tiskařem
byl Zacharyáš Solín († 1596). V roce 1621 byla tiskárna přesunuta
do bezpečí nejdříve na zámek v Náměšti nad Oslavou, pod ochranu
vlivného Karla staršího ze Žerotína. Zde se její osudy spojily s životní
cestou Jana Amose Komenského, jehož tiskárna následovala do exilu
v polském Lešně. Teprve požár města v roce 1656 ukončil existenci
tiskárny, která za dobu své existence vyprodukovala více něž 200 tisků,
považovaných za mistrovská díla jak po stránce jazykové, překladatelské
i tiskařské, jež snesou srovnání s díly předních německých a holandských
dílen. Přes snahu katolické církve se nepodařilo ji nahradit a po celé
17. a 18. století Bible kralická představovala pro Čechy bez rozdílu
vyznání vzor jazyka a hluboce ovlivnila náboženský a literární život našich
buditelů.

Dalším výrazným reformačním prvkem života raně novověké Moravy
bylo působení novokřtěnců, přicházejících na Moravu po roce 1526.
V zemi představovali osobitý element, jenž obohatil kulturu jihomoravského
regionu především v řadě řemeslných odvětví, z nichž nejznámější je
zejména výroba keramiky, především ve středoevropském prostoru dosud
neznámé jemné keramiky – fajánsí. Změna náboženského klimatu v zemi
v pobělohorském období i je přivedla do emigrace (především na západní
Slovensko).

© Moravské zemské muzeum 2010, vytvořila Adamna NET (www.adamna.net)
bground