Moravské zemské muzeum
Národní muzeum

V kronikách a legendách českého národa je Veligrad/Velehrad považován
jak za sídlo knížete a krále Svatopluka, tak i „arcibiskupa svaté církve
moravské“ Metoděje, tedy za hlavní město Velké Moravy. Déle než sto let
trvající archeologické výzkumy doložily, že tento Veligrad se v 9. století
nacházel na Moravě, na půdě současných měst Uherské Hradiště a Staré
Město. Měl podobu opevněného velkosídliště městského charakteru, které
se v místech Starého Města vnitřně členilo na funkčně rozdílné areály,
např. mocenský s palácem a rotundou v poloze „Na Dědině“, pohřebištní
s kostelem a více než 2 000 hroby „Na Valách“ nebo sídlištní
a řemeslnický s okrsky specializovaných výrobců v polohách „U Víta“,
„Za Zahradou“ či „Na Špitálkách“. Za hradbami Veligradu žila výrazně
rozvrstvená společnost, v níž dominovali mocní a bohatí, tedy knížata,
velmoži a představitelé církve. Mnoho bylo řemeslníků, obchodníků,
ale i lidí chudých a nescházeli ani nesvobodní, ba dokonce i rabi, tedy
otroci. Křesťanské centrum Veligradu, a za arcibiskupa Metoděje možná
dokonce i náboženské centrum celé Velké Moravy, nacházelo se na
dominantní výšině v Uherském Hradišti-Sadech.

Kulturu Veligradu dokumentují skvostné archeologické nálezy, mezi nimiž
dominuje vyobrazení vládce na koni, jemuž na ruce sedí dravý pták,
tzv. staroměstský „sokolník“, znázorněné na drobném stříbrném
terčíku, jenž kdysi pravděpodobně zdobil dřevěnou hůl. Představuje
neoficiální symbol Velké Moravy. Unikátní je také olověný závěsný křížek
s Ukřižovaným a řeckým nápisem I(ESU)S-CH(RISTO)S-FOS-ZOE-NIKA,
v překladu „Ježíš Kristus-Světlo-Život-Vítězí“ nalezený v areálu církevního
centra v Uherském Hradišti-Sadech. Jde o jediný nález svého druhu
z území Velké Moravy. Další unikátní předměty, jako např. polodrahokamy
a skly zdobené „Zelnitiovo“ nákončí velmožského opasku nebo sady
zlatých ženských šperků pocházející z hrobů příslušníků nobility, dokládají,
že jejich vlastníci si v ničem nezadali se svými franskými protějšky.
Jedinečné ovšem jsou i vězeňské železné okovy-pouta pocházející
z hrobu tzv. „vampýra“, člověka vyčleněného ze společnosti, jemuž měly
zabránit v návratu do světa živých. Každoročně jsou na lokalitách Starého
Města a Uherského Hradiště nalézány další a další doklady života a smrti
obyvatel raně středověkého Veligradu z období Velké Moravy i jejich
následovníků z 10. až 13. století.

© Moravské zemské muzeum 2010, vytvořila Adamna NET (www.adamna.net)
bground