Moravské zemské muzeum
Národní muzeum

Keltové jsou prvním etnikem v prostoru severně od Alp, jež známe
jménem. Na Moravě pobývali zhruba poslední čtyři staletí před zlomem
letopočtu (tzv. doba laténská) a náleží jim i pohřebiště odkryté v roce
1941 při stavbě nákladního nádraží v Brně-Maloměřicích. Nejdůležitějším
nálezem na nekropoli o téměř osmdesáti kostrových hrobech z období
od konce 4. do 1. čtvrtiny 3. století př. n. l. je unikátní soubor bronzových
kování aplikovaných původně na dřevěné konvici. Na jednotlivých částech
se setkáváme s řadou vyobrazení, která náležejí k základním prvkům
výtvarného projevu Keltů, odrážejícího jejich náboženské představy;
konvice sama patří k nejkrásnějším a nejvýznamnějším mistrovským
dílům keltského umění.

V prvních staletích nového letopočtu byly na našem území keltské
kmeny vystřídány novým, germánským obyvatelstvem a Morava se
dostala do bezprostřední blízkosti rozpínajícího se Římského impéria.
Za nejvýznamnější objev tohoto období, doby římské (1. – 4. století n. l.),
je označován bohatý hrob, objevený v roce 1988 v katastru Mušov.
V něm byl patrně pochován romanizovaný germánský král, následovník
staré knížecí či královské rodiny, která již v dřívější době věrně sloužila
Římu, ten naopak měl zřejmě jistou míru vlivu při dosazování potomka
této rodiny na trůn.

Doba stěhování národů (konec 4. – 1. polovina 6. století n. l.) je období
charakterizované mohutnými vlnami etnických posunů, iniciovaných
nárazem Hunů na populace ve východní Evropě. Ve výstavě je tento
časový úsek reprezentován bohatým knížecím hrobem, odkrytým v roce
1953 při sondážním výzkumu pod svahem návrší Cezavy u Blučiny.
V něm byl s kromobyčejně bohatou výbavou pohřben asi čtyřicetiletý
muž ve věku 35 až 40 let. Celý mimořádně bohatý soubor vypovídá
o výjimečném postavení zemřelého, jenž nepochybně náležel ke špičce
germánské společnosti – zřejmě jde o jednoho z „drobných“ barbarských
králů, snad z kmene Herulů, který náležel k vedoucí společenské vrstvě
Attilovy říše; zemřel v rozmezí let 450 – 480.

© Moravské zemské muzeum 2010, vytvořila Adamna NET (www.adamna.net)
bground